Pachetul de administrare financiar – contabilă cuprinde următoarele servicii:

 • organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice (soft specializat BlocManager);
 • gestiunea fondurilor băneşti;
 • întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora;
 • încasarea, în locul pus la dispoziţie de către Asociaţie, conform programului stabilit cu asociaţia de proprietari,  a cotelor de contribuţie ale proprietarilor la cheltuielile curente ale Asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei. În acest sens, Administratorul se obligă să afişeze vizibil zilele şi orele când se fac  aceste încasări.; Plata se poate face si prin virament in contul bancar al asociatiei de proprietarI, sau prin card bancar.
 • efectuarea plăţilor în timpul scadent, în măsura în care are la dispoziţie sumele necesare efectuării plăţilor. In situaţia în care plăţile nu sunt achitate în termen, deşi există sumele disponibile, Administratorul va suporta penalizările calculate de furnizori;
 • sesizarea comitetului executiv în vederea somării restanţierilor şi aplicarea procedurii de recuperare a restanţelor, cu penalizările aferente;
 • calcularea şi încasarea penalizărilor conform Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a Hotărârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 şi a sistemului aprobat de adunarea generală;
 • actualizarea, dacă este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment şi a celui de reparaţii;
 • întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile ale asociaţiei de proprietari, informatic, conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la  Reglementãrile contabile privind organizarea şi conducerea contabilitãţii în partidã simplã de cãtre persoanele juridice fãrã scop patrimonial;
 • întocmirea şi depunerea, semestrial, a Situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei la Prmăria, conform Legii nr. 230/2007;
 • intocmirea si gestionarea contractelor privind raporturile de munca in baza hotararii asociatiei de proprietari;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine beneficiarul;
 • plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • asigurarea semnaturii digitale pentru raportarea on-line a declaratiilor fiscale;
 • prezentarea comitetului executiv sau cenzorului, lunar, a situaţiei financiare a asociaţiei (Situaţia elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei);
 • întocmirea şi prezentarea anuală, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent;
 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociaţiei de proprietari.